Youth poverty, unemployment a ticking time bomb

EDITOR — The violent disturbances that rocked Harare and other major cities in August 2018 and January 2019 saw an unprecedented number of youths participating. 

To ignore the reasons why these young people took heed to the calls for demonstrations would be at our own peril.  From a national security perspective, this should be a cause for concern. 

The kind of a future society in the making is disheartening as there will be perpetuation of a poverty cycle when these youths will not be able to fend for their own children. But one should be wondering how this continued disgruntlement amongst our young generation can be a ticking time bomb. 

An idle mind is the devil’s workshop, and if these youths are left unoccupied and wallowing in poverty, they become easy targets to manipulation by political players who want to push forward their agendas. 

Because they don’t have an option at their disposal, they are forced into nefarious activities which most of the times end up in their incarceration.  

The unstable economic environment during this period of sanctions led to the proliferation of the informal sector and parallel (black) market which absorbed most young people as agents and dealers. 
Most youths, especially from those families who are not able to adequately provide, have been subjected to street vending, begging, illicit deals, alcohol abuse, and even machinery for violent protests. 
It becomes very easy for protest organisers to organise the youths who are already in town doing different businesses. That was witnessed in January.

If young people are left with no alternative but unemployment and poverty, they are more likely to join a rebellion as an alternative way of generating an income. 

The rise of internal violence, like we witnessed in January, with the appearance of street gangs and other manifestations of juvenile violence is one of the most visible effects of poverty not in Zimbabwe alone but in most parts of Africa. 

I am sure following the violent demonstrations, there were insinuations that the youths who participated had been promised some pennies. 

If the youths, as future custodians of the country, fail to see any motivation to be patriotic, they become a national security threat as they are open to abuse by manipulative politicians.  

Poverty is a call to action, and until poverty amongst youths is handled and done away with, our young boys and girls will remain restive. Interestingly, the late great Mahatma Gandhi said poverty is the worst form of violence.  
B Mutema

  Comments (3)

  Kule problem eziningi , 1) akuzake kube lokulumende wabantu , 2) ikhiwa lalo kalila luto , babenotha ngokutchontcha e afrika , kathesi sekunzima , yikho bengafuni i democracy 3) Inkampa inganceda kumele kungafanani le west , bona ngomazama zama labo , kuyabayangisa ukuyedlulwa ngumuntu , yikho i intanethi si pryveti , 4 ) I goli isapetwe likhiwa le bhunu , bayakwazi ukuthi bengalivulela kangcane sebepumile...yikho besithi labo , 'amandla , ngawenu , imali ngeyethu' , obare ngobani ?...ma siyeqa sonke ukuya le , asila mfundo , asila president. Yikuyini esilakho okungasivusa , noma kukuncane...inhlanzi ezimbili , ne sinkhwa amalofu amahlanu kwasuthisa umnhlaba.

  Inhlupo zalamuhla - 10 April 2019

  Into ezinje zifuna imali , ukutreyna ama youths , under 24. I nkampa enje nge microsoft kayingeke yavuma ukubathatha kungela mali. Ukulumende uyakhipa , us$4k per trainee ngomnyaka ukuthi bengene. Ma imali ikhona bayangena bebanengi , eg 7K , bebanikeze ne mali ze research kanye nama tax apansi . Kunzima kakhulu ma kungela mali , selizashona li zamazama ukugebha igolide , ma ama storms engafika selisifa. Ngabe ngingu kulumende ngabe ngifama ama us$100Mn kuma provinci wonke...kayiso mali enkhulu. Kutwa u ceo ukhuluma isikhiwa , kangiso ceo , kangiso khiwa. Ngaqasha amakhiwa ngileminyaka ingu 23 ngingumuntu omnyama ngedwa , abahlakanipe ukuyedlula mina bejampa amabhoda lesikhiwa lakhathesi bayalayishela. Ngingasebenza no muntu okhuluma isifrentchi ke ngiyenzeni ?.

  Imali iyafunakala - 10 April 2019

  Ma ukulumende engafaka i us$100Mn izinkampa ezise provinsi leyo ziyagcwalisela neyinye imali eg us$200Mn . kusho ukuthi ma inkampa i investa i us$5Mn iyatola i us$2.5Mn oyama salaries. Ukulumenda engayenza yelo commitment okweminyaka emibili kupela , kuyavuka.

  Imisebenzi yabasa khulayo - 10 April 2019

  Post a comment

  Readers are kindly requested to refrain from using abusive, vulgar, racist, tribalistic, sexist, discriminatory and hurtful language when posting their comments on the Daily News website.
  Those who transgress this civilised etiquette will be barred from contributing to our online discussions.
  - Editor

  Your email address will not be shared.