New farmers should preserve our land

EDITOR — Our agriculture seems to have been improving despite the harsh conditions of climate change but we need to guard against the evil of monoculture that is growing maize on the same piece of land year after year. 

We need to practice crop rotation to ensure more productivity of the soil.

The land we are working on is the same land that future generations will use to derive a livelihood.
As the population swells, land will become scarce.

If we take care of our land this will ensure that in the next 200 to 1 000 years and beyond, people will still thrive on the same land we are working on today.
We should ask ourselves if we are responsible users of this valuable resource.

If we have not been farming responsibly, it’s never too late to start to change from a wasteful approach to a conservative one.
Let’s all play our part and make sure that we preserve the land so that future generations can also benefit.


 

  Comments (2)

  Wacina ku Grade bani , fayifi ?. Ma usithi 'Our land' ushoni ?. Kumnyaka ka 1930 abantu abamnyama kwele Rhodesia babengayedluli I 4Mn. I '1000 years' uya yazi ukuthi injani ?, sicela usitchele abakini babengapi ngo 800 AD kumbe I 9th century ?. Kangikholwa babekhona e Mothapa . Lamashangana sezenza bona abayakha I Great Zimbabwe, becitha igazi.

  Ukuhlalisana - 22 March 2019

  Ngomnyaka ka 1985 ngubani awake wacabangela ukuthi uzakufa engakabi labantwana, esifa nge Nedzi ?. Mina , ngithi ungasho ukuthi Our land egcekeni. Mana ngikutshele bhudi , ikiwa leli lalo lithi ngeyalo...labathathela. Bona bayacabanga , bayakwazi ukuthu bayenzani. LINA kalikwazi noma ukulungisa ilizwe kusukela liqalasa , 1981 , likwazi fokolo. Ma ikhiwa leli lifuna ukuthi lingazalani kumbe ukulicisha liyakhwanisa. Liyabona ukuthi liyangapi...lina yibusuku bodwa. Selicazwa yimali yabo. Umhlabathi omnengi use Africa , bona bayaufuna labo. I crop rotation inhle sibili ma litchintchana pezulu.

  Ukuthula kuhle - 23 March 2019

  Post a comment

  Readers are kindly requested to refrain from using abusive, vulgar, racist, tribalistic, sexist, discriminatory and hurtful language when posting their comments on the Daily News website.
  Those who transgress this civilised etiquette will be barred from contributing to our online discussions.
  - Editor

  Your email address will not be shared.